‘Stinger’ is een handelsnaam van ‘Carcomputer B.V.’ - KvK 28093597

A. Algemeen
1. Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing, en zullen van toepassing zijn, op al de aanbiedingen, prijsopgaven, koopovereenkomsten en samenwerkingsverbanden van Carcomputer B.V. (hierna ‘Carcomputer’) aan en/of met wederverkopers of eindgebruikers (hierna gezamenlijk ‘Afnemer’), betreffende de levering van (een onderdeel van) goederen en diensten van en/of door Carcomputer (hierna gezamenlijk ‘Carcomputer Product’). Deze AV zijn ook van toepassing op andere overeenkomsten dan koopovereenkomsten, voor zover betreffende die overeenkomsten geen anders luidende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.
2. Alle bepalingen in deze AV zijn van toepassingen en zullen van toepassing zijn op op de relatie tussen Carcomputer en Afnemer, alsmede alle bedrijven en organisaties die direct of indirect onder controle staan van Afnemer.
3. Een verwijzing door Afnemer naar andere voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan die van Carcomputer, inclusief die van Afnemer, wijst Carcomputer uitdrukkelijk van de hand. Afnemer verklaart zich hiermede automatisch en uitdrukkelijk akkoord op het moment van bestelling van het Carcomputer Product.
4. Bij een voortgezette relatie tussen Carcomputer en Afnemer en indien Afnemer opereert in de hoedanigheid van wederverkoper, wordt Afnemer beschouwd als een ‘selectieve distributeur’ van Carcomputer.
5. Bij een voortgezette relatie tussen Carcomputer en Afnemer blijven deze AV van toepassing en behoeven derhalve niet steeds opnieuw van toepassing te worden verklaard.
6. Afnemer mag alleen afwijken van enige bepaling in deze AV indien deze afwijking schriftelijk is overeengekomen door i) een directielid van Carcomputer en ii) Afnemer, dan wel een officiële vertegenwoordiger van Afnemer.

B. Aanbiedingen
1. Alle door Carcomputer gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Koopovereenkomsten tussen Carcomputer en Afnemer komen tot stand na schriftelijke orderbevestiging door Carcomputer, dan wel indien Carcomputer schriftelijk kenbaar maakt dat met de uitvoering is begonnen. Toezeggingen door vertegenwoordigers van Carcomputer zijn slechts bindend voor Carcomputer indien deze schriftelijk door Carcomputer zijn bevestigd.
3. Carcomputer heeft tot aan het verzenden van de factuur het recht de aangeboden prijzen te wijzigen.

C. Levering
1. Een overeengekomen levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij door Carcomputer en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Afnemer Carcomputer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Afnemer voor de levering een redelijke termijn van minimaal dertig (30) werkdagen na ingebrekestelling dient aan te houden (de naleveringstermijn). Overschrijding door Carcomputer van de (na)leveringstermijn geeft Afnemer nimmer het recht om schadevergoeding te vorderen.
2. De door Carcomputer gecommuniceerde technische specificaties en alle Carcomputer uitingen zoals bijvoorbeeld catalogi, brochures, folders, advertenties, websites, brieven en emails zijn door Carcomputer naar beste weten en kunnen opgesteld, maar zijn niet meer dan schattingen en benaderingen van de werkelijkheid. Slechts grote afwijkingen die de werking van het Carcomputer Product buitengewoon nadelig beïnvloedt geven Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, in welk geval geen van beide partijen recht heeft op schadevergoeding.
3. Carcomputer heeft het recht bestellingen van Afnemer te weigeren of, indien al geaccepteerd door Carcomputer, niet uit te leveren, indien i) aanvaarding en/of uitvoering daarvan strijdig is met (nieuwe) wet- of regelgeving, ii) Afnemer in strijd met zijn verplichtingen jegens Carcomputer ingevolge enige overeenkomst en/of deze AV handelt, en/of iii) Afnemer onrechtmatig jegens Carcomputer handelt.

D. Transport
Afnemer is verantwoordelijk voor de bekostiging en verzekering van het transport. Alle risico voor verlies en schade aan het Carcomputer Product gekocht door Afnemer, gaat over op Afnemer op het moment van de start van het transport van Carcomputer naar Afnemer, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat Carcomputer de verantwoordelijkheid draagt voor zowel i) de bekostiging als ii) de verzekering van dit transport.

E. Aansprakelijkheid
1. Afnemer verklaart, behoudens de garantieverplichting zoals gesteld in de “Stinger Garantiebepalingen” welke gevoegd zijn bij het Carcomputer Product en/of te vinden zijn op www.stinger.com, Carcomputer niet aansprakelijk te (doen) stellen voor schade aan de zijde van Afnemer of derden, ontstaan in verband met de levering van het Carcomputer Product.
2. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Carcomputer en Afnemer komen nadrukkelijk overeen dat zij Artikel 7:21 BW uitsluiten.
3. Afnemer kan Carcomputer uitsluitend aansprakelijk houden indien Afnemer eventuele schadeclaims uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft ingediend bij Carcomputer.
4. Indien Afnemer het Carcomputer Product doorverkoopt en/of doorlevert, is Afnemer verplicht zich deugdelijk te verzekeren tegen alle risico’s die uit die doorverkoop of doorlevering kunnen voortvloeien.
5. Indien op enig moment Afnemer zelf een Carcomputer Product in gebruik neemt verklaart Afnemer zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruikersovereenkomst” zoals gevoegd bij het Carcomputer Product en/of te vinden op www.stinger.com.
6. Afnemer verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Carcomputer op impliciete noch expliciete wijze overtredingen van de geldende wet- en regelgeving wil en zal bevorderen. Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het te allen tijde de verantwoordelijkheid is van Afnemer en, indien Afnemer opereert in de hoedanigheid van wederverkoper, de klanten van Afnemer om op de hoogte te zijn en blijven van alle geldende wet- en regelgeving, alsmede dat het geheel en uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid en plicht is van Afnemer en, indien Afnemer opereert in de hoedanigheid van wederverkoper, de klanten van Afnemer om die wet- en regelgeving na te leven. Afnemer verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat zij Carcomputer in geen enkel geval aansprakelijk zal (doen) stellen, noch verantwoordelijk zal (doen) houden, voor het ongeoorloofd, onwettig, en/of illegaal gebruik van het Carcomputer Product en de bijbehorende software en computer programmatuur, noch voor enig andere door Afnemer begane overtreding van de geldende wet- en regelgeving.
Afnemer verklaart dat zij Carcomputer in geen enkel geval aansprakelijk zal (doen) stellen, noch verantwoordelijk zal (doen) houden, voor persoonlijk letsel, letsel van derden of wat voor soort schade, direct of indirect, dan ook. 7. Ook zal Afnemer Carcomputer niet aansprakelijk (doen) stellen voor schade door verlies van omzet, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor enige andere commerciële en/of fiscale schade of enig ander commercieel en/of fiscaal verlies dat het gevolg is van, of verband houdt met het gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van het Carcomputer Product en/of bijbehorende Carcomputer programmatuur, ongeacht de oorzaak, en ongeacht de aan te voeren aansprakelijkheidsgrond (niet-nakoming, onrechtmatige daad of anderszins), en zelfs als Carcomputer bekend had kunnen zijn met de mogelijkheid van een dergelijke schade.
8. Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Carcomputer in geen enkel geval de eventuele in- en uitbouwkosten van het Carcomputer Product zal vergoeden, noch voor de Afnemer, noch voor de persoon of het bedrijf dat het Carcomputer Product van Afnemer heeft gekocht of gekregen. Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord altijd eerst het Carcomputer Product te (laten) testen op juiste werking alvorens het in te (laten) bouwen.
9. Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om Carcomputer en Carcomputer’s directieleden, managers, medewerkers, agenten en ge-affilieerden vrij te waren voor alle directe en indirecte kosten ten gevolge van verliezen, onkosten, claims, rechtszaken, verplichtingen, eisen, schades, schulden, en advocatenkosten ontstaan door, of verband houdende met, enige acties, handelingen, fouten, en/of overtredingen van Afnemer of Afnemer’s directieleden, managers, medewerkers, agenten en ge-affilieerden die verband houden met hun activiteiten waar deze AV zich op richten. Dit artikel 4.i. zal de formele als ook de praktische beëindiging van de handelsrelatie tussen Carcomputer en Afnemer, inclusief het formeel opzeggen van deze relatie en deze AV, overleven en dus ongeacht het voortbestaan van een handelsrelatie onverminderd van kracht blijven.

F. Reclames
1. Manco’s dienen door Afnemer onmiddellijk bij aflevering schriftelijk gemeld te worden bij Carcomputer. Indien manco’s niet onmiddellijk worden gemeld, of als de vrachtbrief door Afnemer is ondertekend, vervalt het recht van Afnemer om alsnog levering dan wel schadevergoeding te verlangen.
2. Carcomputer dient in elk geval door Afnemer in de gelegenheid gesteld te worden eventuele reclames op correctheid te onderzoeken. Afnemer is niet gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaald Carcomputer Product betalingen van een ander Carcomputer Product uit te stellen of te weigeren. Afnemer verklaart Carcomputer nimmer aansprakelijk te stellen voor eventueel uit reclames voortvloeiende bedrijfsschade.

G. Garantie
De garantiebepalingen, zoals bijgesloten bij het Carcomputer Product, dan wel te vinden op www.stinger.com, zijn van toepassing.

H. Betaling en zekerheidstelling
1. Betaling van het Carcomputer Product door Afnemer dient te geschieden vooraf aan de levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. In het geval van betaling op rekening is Carcomputer te allen tijde gerechtigd te vorderen dat Afnemer deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt, ook indien een betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid door Afnemer, heeft Carcomputer het recht om leveringen, uit hoofde van wat voor overeenkomst dan ook, op te schorten.
3. Indien Afnemer terzake van (een) bepaalde levering(en) niet, niet tijdig, of niet geheel voldoet aan de verplichting ingevolge de tussen Carcomputer en Afnemer gesloten overeenkomst(en), is Carcomputer gerechtigd de uitvoering van deze met hem gesloten overeenkomst(en) op te schorten en/of deze overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder jegens Afnemer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van Carcomputer op schadevergoeding. In het geval van zodanige ontbinding zijn de vordering(en) van Carcomputer terzake deze levering(en) terstond en ineens opeisbaar. Carcomputer is eveneens gerechtigd in een dergelijk geval leveringen uit hoofde van andere overeenkomsten op te schorten, ongeacht de vraag of Afnemer aan zijn verplichtingen ingevolge de betreffende overeenkomst heeft voldaan.
4. Afnemer is in het geval hij enige betalingsverplichting niet, niet tijdig, of niet geheel nakomt aan Carcomputer vanaf de vervaldatum een rente over de openstaande bedragen verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende 12 maandelijkse Libor rente, verhoogd met 5 procentpunten, op jaarbasis. Tevens is Afnemer in dat geval alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, inclusief de door Carcomputer gemaakte kosten van rechtsbijstand en juridisch advies. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Carcomputer de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen, een en ander onverminderd de overige aanspraken van Carcomputer op vergoeding van kosten en schade.

I. Software-eigendom en softwarelicentie
1. Alle software en computerprogrammatuur behorende bij het Carcomputer Product, blijft te allen tijde het eigendom van Carcomputer. In het geval van een koopovereenkomst tussen Carcomputer en Afnemer, koopt Afnemer derhalve uitsluitend de eventuele media of hardware, maar nimmer de software en/of computerprogrammatuur die zich eventueel op deze media of hardware bevinden.
2. Indien Afnemer het Carcomputer Product in gebruik neemt krijgt Afnemer de daarbij behorende software en computerprogrammatuur in licentie en verklaart Afnemer zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord met de bij het Carcomputer Product geleverde, en/of op www.stinger.com te vinden, ‘Stinger Softwarelicentie-Overeenkomst’.

J. Eigendomsvoorbehoud
1. Carcomputer behoudt het eigendom van elk aan Afnemer geleverde Carcomputer Product totdat de koopprijs daarvoor geheel is voldaan. Indien Carcomputer ten behoeve van de Afnemer terzake van het geleverde Carcomputer Product werkzaamheden verricht waarvoor Afnemer een betaling verschuldigd is, geldt het eigendomsvoorbehoud voor dit Carcomputer Product totdat ook deze vordering door Afnemer geheel is voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud zolang Afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen van rente, kosten en boetes.
2. Betalingen door Afnemer strekken steeds eerst ter voldoening van alle door Afnemer verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen van Carcomputer die het langst achterstallig zijn, ook indien Afnemer stelt dat de betaling betrekking heeft op een latere of andere factuur.
3. Indien Afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met Carcomputer niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt heeft Carcomputer het recht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Carcomputer Product terug te nemen en zich daartoe zelf, indien Afnemer Carcomputer daartoe niet in staat stelt, toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waar het Carcomputer Product opgeslagen staat. Voor zover nodig wordt Carcomputer geacht door Afnemer daartoe onherroepelijk gemachtigd te zijn, waar deze zaken zich ook bevinden. Na terugneming zal Afnemer een creditnota krijgen voor de marktwaarde van het betreffende Carcomputer Product, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk door Carcomputer aan Afnemer gefactureerde koopprijs, verminderd met de kosten van terugneming.
4. Op het geleverde Carcomputer Product die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in het bezit van Afnemer bevindt, behoudt Carcomputer zich reeds nu pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Carcomputer uit welke hoofde dan ook nog op Afnemer mocht hebben. Afnemer verklaart dat hij tot het verpanden van dit Carcomputer Product bevoegd is, tenzij Afnemer anders verklaart in een schriftelijke mededeling aan Carcomputer binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum voor het betreffende Carcomputer Product, in welk geval Carcomputer gerechtigd is alle verdere leveringen aan Afnemer op te schorten, en/of overeenkomsten te ontbinden, en alle onder het eigendomsrecht geleverde Carcomputer Product terug te nemen.
5. Het is koper niet toegestaan het geleverde Carcomputer Product aan een derde te verpanden of aan een derde enig ander recht daarop te verlenen, behoudens het bepaalde in artikel 9.f.
6. Het is Afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van een normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en te leveren.

K. Merken, aanduidingen en product
1. De merken alsmede de type- en identificatie-aanduidingen die op het Carcomputer Product zijn aangebracht, mogen door Afnemer niet (doen) verwijderd, (doen) beschadigd, en/of (doen) gewijzigd worden.
2. Afnemer verklaart alle door Carcomputer gebruikte of geregistreerde merken en/of type-aanduidingen uitsluitend te gebruiken in verband met het Carcomputer Product en niet te gebruiken voor of in verband met andere producten of merken. Alle rechten op de merken in het gebruik van Carcomputer blijven in hun geheel in het bezit van Carcomputer of Carcomputer’s licentiegevers en gaan op geen enkele wijze en in geen enkel geval over op Afnemer.
3. Het is Afnemer niet toegestaan het Carcomputer Product te (laten) kopiëren, (laten) reproduceren, of op enige wijze aan te (laten) passen.

L. Overmacht
1. Carcomputer is te allen tijde gerechtigd de levering van het Carcomputer Product op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van Carcomputer, zonder dat Carcomputer tot enige schadevergoeding is gehouden.
2. Carcomputer kan zich beroepen op overmacht indien Carcomputer gehinderd wordt aan haar verplichtingen, of de voorbereidingen daarvan, te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Carcomputer. Hieronder zullen mede zijn begrepen extreme weersomstandigheden, brand- en stormschade, diefstal, transportvertragingen, niet-voorzienbare omstandigheden waardoor toeleveranciers of andere derden waar Carcomputer afhankelijk van is niet kunnen presteren, overheidsmaatregelen, en alle andere omstandigheden waardoor Carcomputer in de normale bedrijfsuitvoering wordt belemmerd.

M. Doorlevering en internet verkopen
1. Het, direct of indirect, doorleveren van het Carcomputer Product aan niet-eindgebruikers (zoals wederverkopers en distributeurs) is Afnemer uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van Carcomputer. Indien Afnemer opereert in de hoedanigheid van wederverkoper en Afnemer het Carcomputer Product afneemt, doet hij dit met als enige doel het Carcomputer Product door te leveren aan een eindgebruiker.
Afnemer gaat er uitdrukkelijk mee akkoord het Carcomputer Product noch op directe, noch op indirecte wijze, te exporteren.
2. Indien Afnemer handelt in strijd met artikel L1, heeft Carcomputer, met behoud van alle rechten, het recht alle overeenkomsten met Afnemer per onmiddellijk te ontbinden en alle leveringen te staken, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding van welke aard ook. Tevens heeft Carcomputer in dat geval het recht opgelopen handels- en imagoschade op Afnemer te verhalen.
3. Ingeval van doorlevering aan niet-eindgebruikers, vrijwaart Afnemer Carcomputer voor alle aanspraken van deze niet-eindgebruikers, uit welken hoofde dan ook, alsmede daarmee verband houdende kosten en interessen, inclusief aanspraken op garantie en service.
4. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Carcomputer is het Afnemer niet toegestaan om het Carcomputer Product op of via internet te verkopen.

N. Eventuele nietigheid bepalingen
1. Indien één of meerdere bepalingen van deze AV nietig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd geldig.
2. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling zal een passende regeling, die de bedoeling van die bepaling en het nagestreefde economische resultaat zo dicht mogelijk benadert, gelden.

O. Toepasselijk Recht, Dispuut-oplossing, Deelbaarheid
Deze Overeenkomst is opgesteld naar en zal onderworpen zijn aan de wetten van Nederland en de E.U. en zal in geval van een rechtsdispuut, voor zover toegestaan door het procesrecht, zo volledig mogelijk, worden behandeld voor en door de competente rechter in Amsterdam, Nederland, tenzij Stinger - naar Stinger’s exclusieve en vrije keuze - ervoor kiest de rechtsgang elders te laten plaatsvinden. In het geval dat enige bepaling van deze Overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

210618 Stinger Algemene Voorwaarden NL V2.2

ga naar…

Relevant nieuws en gratis software updates.
Meer info over Stinger en snelheidscontroles.
Voor op maat gesneden Stinger koopinformatie.

© 2020, 2021 Carcomputer B.V.