1. Twee jaar fabrieksgarantie
Stinger verleent de eindgebruiker van een Stinger hardware product of een onderdeel daarvan (hierna “Het Stinger Product”) een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de datum van oorspronkelijke en eerste aankoop via een officieel Stinger verkooppunt, op voorwaarde dat het product op het moment van aankoop nieuw en ongebruikt was. Daarnaast verleent Stinger een garantietermijn van 6 maanden op door Stinger gerepareerde onderdelen.

2. Stinger kiest methode van oplossing
Mocht Het Stinger Product tijdens de garantieperiode een materiaal- of fabricagefout vertonen, dan zal Stinger geheel naar eigen keuze (1) Het Stinger Product kosteloos herstellen, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen, (2) Het Stinger Product vervangen door een nieuw product of een product dat is samengesteld uit nieuwe of bruikbare gereviseerde onderdelen en functioneel minimaal gelijkwaardig is aan het originele product, of (3) zorgdragen voor restitutie van de aankoopprijs van Het Stinger Product.

3. Want wij van u vragen
Om garantie te krijgen op Het Stinger Product dient u het betreffende component alsmede een beschrijving van het probleem (eventueel via uw Stinger Dealer) te doen toekomen aan Stinger. U zal dan de volgende informatie dienen te geven: Naam, adres en telefoonnummer, alsmede het aankoopbewijs van Het Stinger Product, waarop het product beschreven is en de aankoopdatum en de desbetreffende Stinger serienummers vermeld zijn.

4. Alleen garantie op hardware van Stinger
Deze garantie is uitsluitend van toepassing op hardware-producten die zijn geproduceerd door of voor Stinger en die herkenbaar zijn aan het op de producten aangebrachte “Stinger” merk, de Stinger handelsnaam of het Stinger logo. De garantie is niet van toepassing op hardware van andere fabrikanten of op enige software, zelfs als deze wordt meegeleverd of verkocht met hardware-producten van Stinger. Fabrikanten, leveranciers en uitgevers van andere producten dan van Stinger bieden mogelijk een afzonderlijke garantie.

5. Geen garantie op in- en uitbouw
Stinger biedt geen garantie op de in- en uitbouw van Het Stinger Product. Stinger zal bij herstel of vervanging van (een onderdeel van) Het Stinger Product de in- en uitbouwkosten nimmer vergoeden.

6. Geen garantie op software
Voor software en computer programmatuur behorende bij Het Stinger Product kan geen beroep worden gedaan op deze garantie. Raadpleeg voor nadere informatie de van toepassing zijnde "Stinger Software Licentie Overeenkomst”.

7. Uitsluitingen van garantie
Deze garantie geldt niet indien 1) Het Stinger Product beschadigd is door een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, onoordeelkundig gebruik, of door het gebruik van producten van andere fabrikanten dan Stinger, 2) Het Stinger Product beschadigd is door diensten (met inbegrip van ‘upgrades’ en uitbreidingen) verleend door een ander dan Stinger of een officiële Stinger Dealer, 3) Het Stinger Product beschadigd is door aanpassingen gedaan zonder schriftelijke toestemming van Stinger, of 4) het Stinger serienummer verwijderd is dan wel onleesbaar is gemaakt.

8. Exclusiviteit van de garantie
De hierboven beschreven garantie en remedies zijn exclusief en komen in de plaats van alle andere expliciete en impliciete, mondelinge dan wel schriftelijke garanties, remedies en voorwaarden. Stinger sluit hierbij uitdrukkelijk iedere verdere garantie uit, waaronder, zonder enige beperking, de garantie van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkele wederverkoper, vertegenwoordiger of werknemer (niet-directielid) van Stinger is geautoriseerd om wijzigingen aan te brengen aan, dan wel aanvulling of uitbreidingen op te nemen in deze garantiebepalingen.

9. Geen aansprakelijkheid a.g.v. deze garantiebepalingen
Stinger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, bijzondere, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit niet-naleving van de garantiebepalingen in deze overeenkomst of enige juridische theorie, met inbegrip van, doch niet beperkt tot gederfde winst, productiestoringen, goodwill, schade aan of vervanging van apparatuur en bezittingen, kosten van het herstellen, opnieuw programmeren en reproduceren van programma’s en gegevens die deel uitmaken van of gebruikt worden in combinatie met Het Stinger Product en enige inbreuk op de geheimhouding van gegevens die zijn opgeslagen op het betreffende product. Stinger stelt uitdrukkelijk dat niet kan worden gegarandeerd dat Het Stinger Product onder deze garantie zal kunnen herstellen, dat programma’s of gegevens niet verloren gaan tijdens de herstelling of vervanging van product en in het kader van deze garantieregeling. In geen geval zal Stinger’s totale aansprakelijkheid onder deze garantie, met betrekking tot een enkele gebeurtenis of een opeenvolging van gebeurtenissen, hetzij voortvloeiend uit nalatigheid, contractbreuk, een onjuiste representatie of anderszins, ooit meer bedragen dan de kosten van het beschadigde of niet geleverde product, gelijk aan het nettobedrag gespecificeerd op het aankoopbewijs van het betreffende defecte, beschadigde of niet-geleverde Stinger product.

10. Toepasselijk Recht, dispuut-oplossing, deelbaarheid
Deze garantiebepalingen zijn opgesteld naar en zullen onderworpen zijn aan de wetten van Nederland en de E.U. en zullen in geval van een rechtsdispuut, voor zover toegestaan door het procesrecht, zo volledig mogelijk, worden behandeld voor en door de competente rechter in Amsterdam, Nederland, tenzij Stinger - naar Stinger’s exclusieve en vrije keuze - ervoor kiest de rechtsgang elders te laten plaatsvinden. In het geval dat enige bepaling van deze Overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

190924 Garantie Bepalingen NL V2.1

Relevant nieuws en gratis software updates.
Meer info over Stinger en snelheidscontroles.
Voor op maat gesneden Stinger koopinformatie.

© 2020, 2021 Carcomputer B.V.