LET OP! LEES DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST (hierna "Overeenkomst") GOED EN IN ZIJN GEHEEL DOOR VOORDAT U HET STINGER PRODUCT OF ONDERDEEL DAARVAN (hierna “het Stinger Product”) EN BIJBEHORENDE PROGRAMMATUUR IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DE HET STINGER PRODUCT EN BIJBEHORENDE PROGRAMMATUUR IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART U ZICH ONHERROEPELIJK EN ONVOORWAARDELIJK AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TUSSEN U EN CARCOMPUTER BV (hierna “Stinger”). ALS U NIET AKKOORD BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U HET STINGER PRODUCT EN BIJBEHORENDE PROGRAMMATUUR NIET IN GEBRUIK TE NEMEN.

1. Geen aansprakelijkheid
Hiermee verklaart u ervan op de hoogte te zijn dat Stinger op impliciete noch expliciete wijze overtredingen van de geldende wet- en regelgeving wil en zal bevorderen, dan wel mogelijk maken. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het te allen tijde uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn en blijven van alle geldende wet- en regelgeving, alsmede dat het geheel en uitsluitend uw verantwoordelijkheid en plicht is om die wet- en regelgeving na te leven. U verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat u Stinger in geen enkel geval aansprakelijk zal (doen) stellen, noch verantwoordelijk zal (doen) houden, voor het ongeoorloofd, onwettig, en/of illegaal gebruik van het Stinger Product en de bijbehorende software en computer programmatuur, noch voor enig andere door u begane overtreding van de geldende wet- en regelgeving.
Ook gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord en u bent zich er volledig van bewust dat u Stinger in geen enkel geval aansprakelijk zal (doen) stellen, noch verantwoordelijk zal (doen) houden voor persoonlijk letsel, letsel van derden of wat voor soort schade, direct of indirect, dan ook. Tevens gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord en u bent zich er volledig van bewust dat u Stinger in geen enkel geval aansprakelijk zal (doen) stellen, noch verantwoordelijk zal (doen) houden voor schade door verlies van omzet, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor enige andere commerciële en/of fiscale schade of enig ander commercieel en/of fiscaal verlies dat het gevolg is van, of verband houdt met uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van het Stinger Product en/of bijbehorende Stinger programmatuur, ongeacht de oorzaak, en ongeacht de aan te voeren aansprakelijkheidsgrond (niet-nakoming, onrechtmatige daad of anderszins), en zelfs als Stinger bekend had kunnen zijn met de mogelijkheid van een dergelijke schade.
Ook gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat u Stinger in geen enkel geval aansprakelijk zal (doen) stellen, noch verantwoordelijk zal (doen) houden voor gevolgschade en u aanvaardt dat Stinger Artikel 7:21 BW uitsluit.

2. Softwarelicentie-Overeenkomst
U verklaart zich akkoord met, en bent op de hoogte van de inhoud van, de “Stinger Softwarelicentie-Overeenkomst”, welke van toepassing is betreffende alle software en computer programmatuur voor het Stinger Product. Zie hiertoe de “Stinger Softwarelicentie-Overeenkomst” die bij het Stinger Product apart wordt bijgeleverd en ook hier te vinden is.

3. Garantiebepalingen
U verklaart zich akkoord met, en bent op de hoogte van de inhoud van, de “Stinger Garantiebepalingen”, welke van toepassing zijn op het Stinger Product. Zie hiertoe de “Stinger Garantiebepalingen” die bij het Stinger Product apart worden bijgeleverd en ook hier te vinden is.

4. Toepasselijk Recht, Dispuut-oplossing, Deelbaarheid
Deze Overeenkomst is opgesteld naar en zal onderworpen zijn aan de wetten van Nederland en de E.U. en zal in geval van een rechtsdispuut, voor zover toegestaan door het procesrecht, zo volledig mogelijk, worden behandeld voor en door de competente rechter in Amsterdam, Nederland, tenzij Stinger - naar Stinger’s exclusieve en vrije keuze - ervoor kiest de rechtsgang elders te laten plaatsvinden. In het geval dat enige bepaling van deze Overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

5. Volledige Overeenkomst
Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen Stinger en de eindgebruiker met betrekking tot het gebruik van het Stinger Product en de daarvoor geldende garantiebepalingen en gaat betreffende het gebruik van het Stinger Product en de garantiebepalingen uit boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Betreffende de bij het Stinger Product meegeleverde software en computer programmatuur is de ‘Stinger Softwarelicentie-Overeenkomst’ van toepassing. Aanpassingen of wijzigingen van deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door een directielid van Stinger.

6. Taalversie
Vertalingen van deze Overeenkomst zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Nederlandse en de niet-Nederlandse versie geldt de Nederlandse versie van deze Overeenkomst.

200627 Stinger Gebruikers Overeenkomst NL V3.2

Relevant nieuws en gratis software updates.
Meer info over Stinger en snelheidscontroles.
Voor op maat gesneden Stinger koopinformatie.

© 2020, 2021 Carcomputer B.V.