DOOR INGEBRUIKNAME VAN DEZE SITE GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN

INDIEN U HET DAAR NIET MEE EENS BENT, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET

Eigendom van de site & Akkoord gaan met de voorwaarden
Deze Site Voorwaarden (de “Voorwaarden”) betreffen de Nederlandse Stinger website zoals deze wordt aangetroffen op http://www.stinger.com/nl, https://www.stinger.com/nl, http://nl.stinger.com, en/of https://nl.stinger.com, of een variant daarop (de “Site”). De Site is eigendom van Carcomputer B.V. (“Stinger”) en haar licentie-gevers.

Stinger behoudt het recht om, te allen tijde en geheel naar eigen inzicht, onderdelen van deze Voorwaarden te veranderen, verwijderen of er onderdelen op toe te voegen. Het is uw verantwoordelijkheid om de Voorwaarden van tijd tot tijd te checken op aanpassingen. Uw doorgaande gebruik van de Site betekent dat u ook in de toekomst de Voorwaarden accepteert en eventuele aanpassingen daarin aanvaardt, zelfs als de Voorwaarden worden aangepast. Indien u aan de Voorwaarden voldoet geeft Stinger u - uitsluitend voor zolang u volledig aan de Voorwaarden blijft voldoen - het persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, gelimiteerde privilege om de Site in te gaan en gebruiken.

FUNCTIONALITEIT & LEGALITEIT
Alle op de Site getoonde en/of benoemde en/of becommentarieerde en/of beschikbaar gemaakte product functionaliteiten (“Functionaliteiten”) kunnen, zelfs binnen de E.U., legaal zijn in het ene gebied of land, maar niet in het andere.
Per gebied proberen we die Functionaliteiten beschikbaar te maken waarvan wij denken dat die zijn toegestaan in dat specifieke gebeid. Echter, wij zijn geen juridische experts en onze inschatting mag daarom nooit worden aangenomen als een garantie of inschatting van een juridisch expert. Bij gebruik van de Site gaat u er ook mee akkoord dat wanneer u een Stinger product in gebruik neemt onze Gebruikersovereenkomst van toepassing zal zijn. Deze Gebruikersovereenkomst bepaalt specifiek dat i) u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat het te allen tijde uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn en blijven van alle geldende wet- en regelgeving, en ii) dat het geheel en uitsluitend uw verantwoordelijkheid en plicht is om die wet- en regelgeving na te leven, alsmede dat u verklaart dat u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat dat u Stinger in geen enkel geval aansprakelijk zal (doen) stellen, noch verantwoordelijk zal (doen) houden, voor het ongeoorloofd, onwettig, en/of illegaal gebruik van het Stinger Product en de bijbehorende software en computer programmatuur, noch voor enig andere door u begane overtreding van de geldende wet- en regelgeving.

Inhoud
De gehele Inhoud van de Site, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, iconen, grafische weergaven, audio, digitale downloads, data compilaties, en software, is de eigendom van Stinger of Stinger’s inhoud-leveranciers en is beschermd door Nederlands en E.U. auteursrecht en regelgeving.

Uw Gebruik van de Site
U mag de Site en de Inhoud ervan uitsluitend gebruiken voor rechtmatige doeleinden. Bij ingebruikname van de Site gaat u ermee akkoord dat u geen enkele eigendom’s verwittiging in de Inhoud van de Site zal aanpassen in, of verwijderen van, materialen verkregen - door middel van downloaden, printen, of op ander wijze - van of via de Site. U gaat ermee akkoord dat u op geen enkele wijze de Inhoud van de Site zal wijzigen, kopiëren, uitzenden, tentoon stellen, vertalen, opvoeren, inlijsten, her-produceren, her-publiceren, downloaden, posten, verhuren en/of verkopen.

Tevens gaat u ermee akkoord dat u geen enkel soort van data-verzamelende methodiek - zoals, maar niet gelimiteerd tot, ‘data-mining', robotisering, en ‘scraping’ - zal (doen) inzetten. U gaat ermee akkoord dat u op geen enkele wijze de veiligheid van de Site zal (doen) compromitteren, de Site onbereikbaar zal (doen) maken voor anderen, of op andere wijze de Site of de Inhoud van de Site zal (doen) beschadigen. Stinger behoudt het zich het exclusieve recht voor om u toegang tot de Site te ontnemen indien Stinger vermoedt dat u niet voldoet aan de Voorwaarden.

Referenties naar andere sites and the Site
De Site kan ‘links’ naar onafhankelijke websites van derden (“Referentie Sites”) bevatten. Deze Referentie Sites worden uitsluitend weergegeven als service aan de bezoekers va de Site. Deze Referentie Sites staan niet onder controle van Stinger en Stinger is niet verantwoordelijk voor de Inhoud van de Referentie Sites. U dient uw eigen onafhankelijke beslissing te nemen inzake uw interactie met de Referentie Sites.

Disclaimers
De Site en alle Inhoud, materialen, producten en services beschikbaar via de Site worden aangeboden zoals ze zijn (‘as is’ en dus inclusief alle eventuele fouten en defecten) en zonder garanties (buiten de standaard garantie op producten die te koop worden aangeboden). STINGER VERWERPT ALLE NIET AAN EEN VERKOOP VERBONDEN STANDAARD GARANTIES, DIRECT OF INDIRECT, INCLUSIEF GARANTIES ZONDER LIMIETEN, EIGENDOM, INBREUK, EN GEÏMPLICEERDE GARANTIES AANGAANDE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, AFDOENDE KWALITEIT, ACCURATESSE VAN GEGEVEN INFORMATIE EN ELK SOORT GARANTIE VOORTKOMEND UIT WELKE SOORT VAN GEBRUIK OF VERHANDELING DAN OOK. STINGER STELT GEENSZINS, EN GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, DAT DE SITE EN DE INHOUD VAN DE SITE GEEN FOUTEN, VIRUSSEN, ‘BUGS’, OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVAT. STINGER STELT GEENSZINS, EN GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, DAT DE INHOUD VAN DE SITE TOEPASBAAR IS IN, OF GESCHIKT IS VOOR, NEDERLAND. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN OF IN DE BESCHRIJVINGEN, MONDELING DAN WEL GESCHREVEN, VAN DE SITE GELDT ALS GARANTIE BETREFFENDE DE SITE. DOOR UW INGEBRUIKNAME VAN DE SITE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK ERVAN GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT STINGER NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, OF INDIRECTE SCHADE, NOCH VOOR ENIGE VORM VAN GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES, MISGELOPEN WINST OF VERLOREN DATA, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK - OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN - VAN DE SITE, OF DE PRESTATIES VAN DE PRODUCTEN GETOOND OP DE SITE, OF HET GEDRAG VAN ANDERE SITE GEBRUIKERS (ONGEACHT OF DIT ONLINE OF OFFLINE IS), OF AANWEZIGHEID BIJ EEN STINGER EVENEMENT, OF ENIGE INHOUD DIE DOOR GEBRUIKERS VAN DE SITE WORDT GEGENEREERD, ZELFS ALS STINGER EROP GEWEZEN IS DAT SCHADE ZOU KUNNEN ONTSTAAN. U GAAT ER DAN OOK uitdrukkelijk mee akkoord dat u Stinger in geen enkel geval aansprakelijk zal (doen) stellen, noch verantwoordelijk zal (doen) houden voor gevolgschade en u aanvaardt dat Stinger Artikel 7:21 BW uitsluit. INDIEN STINGER DESONDANKS AANSPRAKELIJK WORDT GEHOUDEN VOOR SCHADE OF VERLIES DIE OP ENIGE WIJZE IS VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INHOUD ERVAN, ZAL STINGER’S TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NOOIT MEER DAN EUR100 ZIJN. INDIEN IN UW JURISDICTIE HET GELDENDE RECHT HET LIMITEREN OF UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT DAN GELDEN ALLE BOVENSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDS-VOORWAARDEN DIE DAAR WEL ZIJN TOEGESTAAN.

BESTELLINGEN
Alle bestellingen die op of via de Site worden geplaatst zijn onderhevig aan Stinger’s acceptatie. Dit betekent dat Stinger bestellingen mag weigeren en elke bestelling mag annuleren, ongeacht of die bestelling al bevestigd is, om welke reden dan ook en dit alles zonder aansprakelijkheid aan u of welke andere partij dan ook. Indien u reeds een betaling heeft gedaan voor een bestelling die daarna is geannuleerd zal Stinger zorgdragen voor terugbetaling.

Vrijstelling
U zal Stinger en Stinger-gerelateerde partijen (“Stinger C.S.”) op uw eigen kosten vrijstellen van, beschermen tegen en schadeloos stellen in geval van elke soort van vordering, rechtszaak, procedure en alle gerelateerde aansprakelijkheid, verliezen, schades, vonnissen, schikkingen, boetes en onkosten (inclusief alle redelijke advocaat-kosten, en andere dispuut-oplossende, onkosten) (“Claim”) die het gevolg, of gerelateerd, zijn aan uw i) overtreding van of inbreuk op de Voorwaarden, ii) gebruik of misbruik van de Site, iii) schending van of inbreuk op het recht, de regels of rechten gerelateerd aan uw gebruik van de Site, iv) uw gebruik of bekendmaking van een ander persoon’s informatie persoonlijke informatie, financiële informatie, of krediet-informatie, of v) inbreuk, schending, misbruik van enig auteursrecht, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten of schending van eigendoms- of privacyrechten die voortvloeien uit enige Inhoud die u op de Site plaatst, of die u van de Site afhaalt of afleidt van de Site.

Schending van de Voorwaarden
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Stinger alle informatie over u die het in bezit heeft mag gebruiken en/of bekend maken indien Stinger bepaalt dat dit nodig is voor i) een onderzoek dat verband houdt met uw gebruik van de Site of een klacht aangaande uw gebruik van de Site, of ii) om u te identificeren of contact met u op te nemen of een rechtsprocedure te voeren tegen u, indien u mogelijkerwijs schade berokkent jegens Stinger C.S., of bewust of onbewust inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van Stinger C.S., dan wel schade berokkent aan, of inbreuk maakt op de rechten van andere bezoekers van de Site, of iii) om een derde te identificeren of contact op te nemen met een derde, of een rechtsprocedure te voeren tegen die derde, indien die derde mogelijkerwijs schade berokkend jegens Stinger C.S., of bewust of onbewust inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van Stinger C.S., dan wel schade berokkent aan, of inbreuk maakt op de rechten van andere bezoekers van de Site, en het gebruik van de informatie over u redelijkerwijs kan helpen om die derde te identificeren of contact met die derde op te nemen, of om een rechtszaak te beginnen tegen die derde.

Ook gaat u ermee akkoord dat Stinger het recht heeft om alle communicatie met en van u te bewaren die via de Site verloopt, of via een service die is aangeboden op de Site, of op de Site is geïnitieerd, en deze informatie ook mag bekend maken indien dit wettelijk verplicht is of indien Stinger bepaalt dat het bewaren of de bekendmaking ervan redelijkerwijs nodig is om i) te voldoen aan een juridisch proces, ii) de Voorwaarden te handhaven, en iii) de rechten, eigendommen en/of persoonlijke veiligheid van Stinger, Stinger’s werknemers, klanten, en bezoekers van de Site te beschermen.

U gaat ermee akkoord dat Stinger het recht heeft om, geheel naar eigen inzicht en zonder waarschuwing, uw toegang tot de Site te stoppen en/of uw toekomstige toegang tot de Site te blokkeren, indien Stinger bepaalt dat u de Voorwaarden schendt of heeft geschonden, of een andere redelijke reden.

Toepasselijk Recht, Dispuut-oplossing, Deelbaarheid
Deze Voorwaarden zijn opgesteld naar en zullen onderworpen zijn aan de wetten van Nederland en de E.U. en zullen in geval van een rechtsdispuut, voor zover toegestaan door het procesrecht, zo volledig mogelijk, worden behandeld voor en door de competente rechter in Amsterdam, Nederland, tenzij Stinger - naar Stinger’s exclusieve en vrije keuze - ervoor kiest de rechtsgang elders te laten plaatsvinden. In het geval dat enige bepaling van deze Overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

200627 Stinger Site Voorwaarden NL V2.0

Relevant nieuws en gratis software updates.
Meer info over Stinger en snelheidscontroles.
Voor op maat gesneden Stinger koopinformatie.

© 2020, 2021 Carcomputer B.V.