LET OP! LEES DEZE SOFTWARELICENTIE-OVEREENKOMST (hierna "Licentie") GOED EN IN ZIJN GEHEEL DOOR VOORDAT U STINGER SOFTWARE DOWNLOAD VANAF DE STINGER DESKTOP, STINGER SOFTWARE VERPLAATST VAN MEDIUM NAAR MEDIUM, EN/OF VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME VAN ENIG STINGER HARDWARE PRODUCT, DAAR HET GEBRUIK VAN ALLE DOOR STINGER EN/OF ZIJN LICENTIEGEVERS ONTWIKKELDE STINGER SOFTWARE (hierna “Stinger Software”) VALT ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE EN DOOR DE STINGER SOFTWARE TE DOWNLOADEN, VERPLAATSEN, EN/OF OP ENIGERLEI WIJZE IN GEBRUIK TE NEMEN VERKLAART U ZICH ONHERROEPELIJK EN ONVOORWAARDELIJK AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U GEEN ENKELE STINGER SOFTWARE TE DOWNLOADEN NOCH ENIG STINGER HARDWARE PRODUCT IN GEBRUIK TE NEMEN.

1. Algemeen
De Stinger Software wordt door Stinger aan u in licentie gegeven, niet verkocht, en is uitsluitend voor gebruik toegestaan onder de voorwaarden van deze Licentie. Stinger behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend.

2. Rechten
De licentierechten die u hierbij worden toegekend, omvatten uitsluitend de intellectuele-eigendomsrechten van de Stinger Software en omvatten geen andere rechten. De media waarop u de Stinger Software download alsmede de Stinger hardware unit waarop u de Stinger Software vervolgens plaatst zijn uw eigendom. Stinger behoudt het eigendomsrecht met betrekking tot de Stinger Software.

3. ’Upgrades’
De voorwaarden zoals opgesteld in deze Licentie zijn tevens van toepassing op alle ‘upgrades’ van de Stinger Software die door Stinger worden geleverd ter vervanging van, dan wel als aanvulling op, de oorspronkelijke Stinger Software, tenzij de betreffende ‘upgrade’ een afzonderlijke licentie bevat, in welk geval de voorwaarden van deze afzonderlijke licentie zullen gelden.

4. Toegestaan gebruik en beperkingen
Deze Licentie staat u toe om één enkel kopie van de Stinger Software op uw computer of soortgelijk medium te installeren en/of te gebruiken en één exemplaar op uw Stinger Hardware unit. Deze Licentie staat u niet toe de Stinger Software op meer dan één computer tegelijk te installeren en/of te gebruiken, of de Stinger Software beschikbaar te stellen via een netwerk zodat deze op meerdere computers kan worden gebruikt. Het is nadrukkelijk niet toegestaan Stinger Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te de-compileren, aan ‘reverse engineering’ te onderwerpen of te de-assembleren, aan te passen of van de Stinger Software of gedeelten daarvan afgeleide werken te creëren.

5. Overdracht
Het is u niet toegestaan de Stinger Software aan derden over te dragen of over te doen dragen, noch deze te (doen) verkopen of verhuren, te (doen) leasen, in gebruik te (doen) geven of in sublicentie te geven. Het is wel toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de Stinger Software ingevolge deze Licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht betrekking heeft op de gehele Stinger Software en deze Licentie; en (b) u noch volledige noch gedeeltelijke kopieën van de Stinger Software, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, behoudt en (c) de derde die de Stinger Software ontvangt, de voorwaarden van deze Licentie leest en zich ermee akkoord verklaart. Buiten deze eenmalige transfer is het u niet toegestaan de Stinger Software op wat voor wijze dan ook over te dragen aan derden.

6. Toestemming Gebruik Gegevens
U stemt ermee in dat Stinger, direct aan Stinger gerelateerde bedrijven en vertegenwoordigers van Stinger, gebruiksinformatie, diagnostische en technische informatie en hieraan gerelateerde informatie mogen verzamelen, beheren, verwerken en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uw computer, systeem- en applicatiesoftware en randapparaten, alsmede de locatie van uw Stinger hardware unit(s) ten tijde van het registreren van snelheidsmetingen en specifieke kenmerken van deze snelheidsmetingen. Deze informatie wordt periodiek verzameld om software-updates, productondersteuning en andere aan de Stinger Software gerelateerde diensten te bieden (indien van toepassing) en om te controleren of de voorwaarden van deze Licentie worden nageleefd. Voor zover deze niet zodanig is vormgegeven dat u persoonlijk kan worden geïdentificeerd, mag Stinger deze informatie gebruiken met het oogmerk de Stinger Software en de Stinger hardware producten te verbeteren en/of u diensten en technologieën te bieden.

7. Stinger Diensten
De Stinger Software geeft u onder andere de mogelijkheid om op Stinger hardware producten gebruik te maken van bepaalde diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bijvoorbeeld SpotList abonnementen - hierna gezamenlijk en individueel ‘Diensten’) die Stinger via de Stinger Desktop Application aanbiedt. Het gebruik van de Stinger Software in deze Diensten valt onder de voorwaarden van deze Licentie.

Zodra u een Dienst betrekt of gebruikt stemt u ermee in dat deze Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeers-(snelheids)controle-informatie, wegennet-informatie, radar- en lasersignalen-informatie, algemene verkeersinformatie, en in zijn algemeenheid materiaal bevat dat eigendom is van Stinger en/of haar licentiegevers en onder de bescherming valt van de toepasselijke eigendomsrechtelijke bepalingen en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, en dat u dergelijke informatie of dergelijk materiaal uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met het toegestane gebruik van genoemde Diensten. Geen enkel onderdeel van de Diensten mag worden gereproduceerd, in welke vorm of op welke wijze dan ook. U stemt erin toe de Diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te verkopen of te distribueren of enige afgeleide werken te creëren op basis van de Diensten, op welke wijze dan ook, en u zult de Diensten niet aanwenden op enige niet-geautoriseerde wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overtreding van wet- en regelgeving.

Stinger en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om de toegang tot enige Dienst op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. Onder geen enkele omstandigheid kan Stinger aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen of onmogelijk maken van de toegang tot een of meer van de Diensten. Stinger is bovendien gerechtigd om beperkingen op te leggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde Diensten, in alle gevallen waarin Stinger dat nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

8. Geen aansprakelijkheid
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord en bent u zich ervan bewust dat u Stinger in geen enkel geval aansprakelijk zal stellen voor persoonlijk letsel, of wat voor soort schade, direct of indirect, dan ook. Dientengevolge zal u Stinger dus niet aansprakelijk stellen voor schade door verlies van omzet, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering, of voor enige andere commerciële en/of fiscale schade of enig ander commercieel en/of fiscaal verlies dat het gevolg is van, of verband houdt met, uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van Het Stinger Product en/of bijbehorende Stinger Software, ongeacht de oorzaak, en ongeacht de aan te voeren aansprakelijkheidsgrond (niet-nakoming, onrechtmatige daad of anderszins), en zelfs als Stinger bekend had kunnen zijn met de mogelijkheid van een dergelijke schade. Ook gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat u Stinger in geen enkel geval aansprakelijk zal (doen) stellen, noch verantwoordelijk zal (doen) houden voor gevolgschade en u aanvaardt dat Stinger Artikel 7:21 BW uitsluit.

9. Geen garantie
Stinger levert de Stinger Software met alle eventuele fouten zonder enige garantie. Stinger sluit hierbij uitdrukkelijk alle garantie, expliciet en impliciet, uit. Daaronder vallen ook, maar blijven daartoe niet beperkt, alle denkbare garanties van verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, ongestoord gebruik en navolging van auteursrechten van derden met betrekking tot de Stinger Software. Stinger geeft geen garantie tegen verstoring van uw gebruik van de Stinger Software en garandeert niet dat de functies en toepassingen die onderdeel zijn van de Stinger Software volledig aan uw eisen zullen voldoen of dat met de Stinger Software ononderbroken of foutloos zal kunnen worden gewerkt of dat gebreken in de Stinger Software zullen worden gecorrigeerd. Geen enkele mondelinge of schriftelijke mededeling of vorm van communicatie van Stinger of komende van een door Stinger geautoriseerde vertegenwoordiger mag voor een garantie worden gehouden en/of zodanig worden gebruikt. Indien de Stinger Software onvolkomenheden vertoont, dan komen alle kosten van alle noodzakelijke correctie-inspanning voor uw rekening.

10. Beëindiging
Deze Licentie is van toepassing en blijft geldig tot dat deze wordt beëindigd. Uw rechten ingevolge deze Licentie vervallen uitsluitend a) indien Stinger u daarvan op de hoogte stelt, of b) automatisch, zonder aankondiging van Stinger, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze Licentie. Nadat de geldigheid van deze Licentie is verlopen, dient u elk gebruik van de Stinger Software te staken en gestaakt te houden en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Stinger Software die in uw bezit zijn, te vernietigen.

11. Toepasselijk Recht, Dispuut-oplossing, Deelbaarheid
Deze Licentie is opgesteld naar en zal onderworpen zijn aan de wetten van Nederland en de E.U. en zal in geval van een rechtsdispuut, voor zover toegestaan door het procesrecht, zo volledig mogelijk, worden behandeld voor en door de competente rechter in Amsterdam, Nederland, tenzij Stinger - naar Stinger’s exclusieve en vrije keuze - ervoor kiest de rechtsgang elders te laten plaatsvinden. In het geval dat enige bepaling van deze Licentie of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

12. Volledige overeenkomst en taalversie
Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het gebruik van de Stinger Software waarop hierbij een licentie wordt verleend en gaat uit boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze Licentie zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door Stinger. Vertalingen van deze Licentie zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Nederlandse en de niet-Nederlandse versie geldt de Nederlandse versie van deze Licentie.

200627 Stinger Software License Overeenkomst NL V3.2

Relevant nieuws en gratis software updates.
Meer info over Stinger en snelheidscontroles.
Voor op maat gesneden Stinger koopinformatie.

© 2020, 2021 Carcomputer B.V.